Lepinguabi


1.Kuidas ma saan teada minule pakutava krediidi üksikasjadest enne krediidilepingu sõlmimist?

Sinu krediidiandja peab andma Sulle lepingueelse teabe Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehel, mis sisaldab infot Sinu krediidilepingu kohta ja tasude kohta, mida pead lepingu alusel maksma. Lepingueelne teave peab olema Sulle üle antud või saadetud Sulle enne lepingu sõlmimist.

2.Kuidas ma saan koopia oma lõplikust krediidilepingust?

Kui krediidileping on Sinu poolt kirjalikult allkirjastatud, peab Sinule jääma lepingust üks koopia. Kui allkirjastad lepingu elektroonselt, peab krediidiandja saatma Sulle koopia lõplikust lepingust.

Kui soovid lepingu jooksul teist koopiat oma lepingust, kirjuta sellest krediidiandjale. Sinu krediidiandja peab andma Sulle koopia Sinu krediidilepingu dokumentidest.

3.Kas ma saan juba sõlmitud krediidilepingust taganeda ja kas see maksab midagi?

Jah. Sul on alati õigus juba sõlmitud krediidilepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul lepingu sõlmimisest või kuupäevast, kui said kätte lepingu dokumendid kirjalikult või elektrooniliselt. Lepingust taganemiseks esita krediidiandjale kirjalik lepingust taganemise taotlus postiaadressil või e-posti aadressil. Taganemisavaldusse pane kirja

 • nimi,
 • isikukood,
 • lepingu number,
 • avaldus lepingust taganemise ja krediidi ennetähtaegse tagastamise kohta,
 • kuupäev ja oma allkiri.

Lepingust taganemiseks pead 30 päeva jooksul taganemistaotluse esitamisest tagastama saadud krediidi ja maksma kogunenud Intressi. Krediidiandjal ei ole õigust võtta krediidilepingust taganemise eest tasu. Krediidiandjal on ainult õigus küsida tema poolt lepinguga seoses tasutud tagastamatute tasude hüvitamist (nt tasu päringu eest kinnistusraamatu või äriregistri andmebaasis).

4.Kas ma saan lepingut lõpetada?

Jah. Sa saad lepingu lõpetada, kui tagastad lepingu alusel sulle välja makstud krediidi ja kogunenud intressi ja vajadusel muud tasud, kui sellised on lepinguga kokku lepitud.

5.Kas ma saan oma krediidi tagasi maksta ennetähtaegselt?

Jah. Tasu krediidiandjale summa, mis on vajalik krediidilepingu alusel Sinu kasutuses oleva krediidi põhiosa ja intressi tasumiseks päeval, millal soovid oma lepingut lõpetada.

Ennetähtaegseks tagastamiseks esita krediidiandjale avaldus, kuhu pane kirja:

 • nimi,
 • isikukood,
 • lepingu number,
 • avaldus ennetähtaegse tagastamise kohta ja ennetähtaegse tagastamise päev,
 • kuupäev ja oma allkiri.

Krediidiandjal on õigus saada ennetähtaegse tagastamise eest mõistlikku hüvitist. Hüvitise suurus on üks protsent ennetähtaegselt tagasimakstud krediidi summast, kui ennetähtaegse tagasimaksmise ja lepingus kokkulepitud krediidi viimase tagasimakse tähtpäeva vaheline periood on pikem kui üks aasta, ja null koma viis protsenti ennetähtaegselt tagasimakstud summast, kui see periood ei ületa üht aastat

6.Kuidas ma saan teada täpse summa, kui soovin krediidi tagasi maksta ennetähtaegselt?

Võid krediidiandjale igal ajal kirjutada või helistada ja küsida summa suurust Sinu poolt määratud kuupäevaga. Võid küsida ka andmeid, millest summa koosneb. Igal ajal saad oma krediidi kohta andmeid vaadata Sving iseteenindussüsteemis.

7.Kas ma maksan vähem intressi, kui maksan krediidi või selle osa tagasi ennetähtaegselt?

Jah. Sinult nõutav intress sõltub Sinu kasutuses olevast põhisumma suurusest ja ajast, kui kaua seda kasutad.

8.Kas krediidiandja saab minu lepingut muuta?

Jah, kuid ainult vastavalt lepingus kokku lepitud tingimustele.

9.Kas minule teatatakse sellest ette, kui krediidiandja kavatseb minu lepingus muudatusi teha?

Jah. Näiteks,

 • Krediidikonto lepingu tingimuste muutmisest peab krediidiandja sind teavitama vähemalt kaks kuud ette.
 • Hinnakirja muudatustest teavitab krediidiandja sind esimesel võimalusel.

10.Kas ma saan midagi teha, kui mul on lepingu või krediidiandja tegevuse osas kaebusi?

Jah. Peaksid kõigepealt krediidiandjaga rääkima. Arutage ja vaadake, kas jõuate kokkuleppele.

Sul on alati õigus pöörduda oma õiguste välja selgitamiseks ja nende kaitseks Tarbijakaitseameti poole või kohtusse. Tarbijakaitseametile saad esitada

 • infopäringu,
 • kaebuse ehk avalduse vaidluse lahendamiseks või
 • teabenõude

tarbijakaitseameti tarbijate teeninduskeskkonna kaudu. Nõuannete saamiseks võid helistada Tarbijakaitseameti nõuandetelefonile 1330 või 6 201 707.

11.Mida peaksin tegema, kui ma ei saa teha tagasimakseid?

Võta koheselt ühendust krediidiandjaga ja selgita talle olukorda. Lahendusena võib kõne alla tulla

 • Maksepuhkuse kasutamine,
 • krediidigraafiku pikendamine, et vähendada kuumakseid; või
 • kompromissi leidmine maksmisele kuuluva täpse summa ja maksetähtaja osas vastavalt Sinu ja krediidiandja võimalustele.

12.Millised võivad olla tagajärjed, kui rikun lepingut?

Kui sa oled lepingu tingimused täitmata jätnud ja hilinenud maksega, võib krediidiandja nõuda viivise tasumist iga viivitatud päeva eest. Pea meeles, et krediidiandja ei või nõuda maksega hilinemise eest trahvi. Krediidiandja võib lepingu üles öelda, kui oled pikemat aega jätnud krediidimaksed tasumata. Krediidiandja võib võla sissenõudmise delegeerida inkassoettevõttele ja siis lisanduvad võlale ka menetluskulud.

Kui oled lepingut muud moodi rikkunud (nt esitanud krediidiandjale olulisi valeandmeid), võib krediidiandja samuti lepingu üles öelda ja nõuda kogu krediidisumma kohest tasumist.

13.Kas mul on muid õigusi ja kohustusi?

Jah. Seadus annab Sulle muid õigusi ja kohustusi. Samuti pead LUGEMA OMA LEPINGUT väga hoolikalt.

KUI SUL ON KAEBUSI OMA KREDIIDILEPINGU KOHTA VÕI SOOVID SAADA ROHKEM TEAVET JA KÜSIDA TÄIENDAVAID KÜSIMUSI, VÕTA ALATI ÜHENDUST KREDIIDIANDJAGA.